Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassing
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Childrearing Matters Advice and Training en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops en andere vormen van opleiding of advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'training'. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van coaching, beleidsondersteuning, (advies)projecten en onderzoeken.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Childrearing Matters Advice and Training.

 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Childrearing Matters Advice and Training schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 2. Opdrachtnemer: Childrearing Matters Advice and Training

 3. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer; ieder natuurlijk en rechtspersoon die gebruik maakt van enige dienst of product koopt van Childrearing Matters Advice and Training

 4. Opdracht: Het totaal van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Childrearing Matters Advice and Training en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een exemplaar van de door Childrearing Matters Advice and Training aan hem verstuurde offerte, door de door Childrearing Matters Advice and Training en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Childrearing Matters Advice and Training aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden opdracht.

Artikel 4: Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per getekende verzonden brief.

 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vierweken voor aanvang van de eerste trainingsdag geschieden op 25 euro administratiekosten na.

 3. Bij annulering tussen twee en vierweken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van de deelnamesom en eventuele voorbereidingskosten te vergoeden.

 4. Bij annulering korter dan tweeweken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100% van de deelnamesom te vergoeden.

 5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 6. Verschuiving van uitvoerdatum bij In-Company trainingen worden in onderling overleg vastgesteld, doch uiterlijk 6 maanden na oorspronkelijke uitvoerdatum.

Artikel 5: Annulering door Childrearing Matters Advice and Training

 1. Childrearing Matters Advice and Training heeft het recht zonder opgave van redenen een training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door dit aan Childrearing Matters Advice and Training betaalde bedrag.

 2. Childrearing Matters Advice and Training behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingen te annuleren, wijzigen, verplaatsen, dan wel te onderbreken totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Childrearing Matters Advice and Training onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Childrearing Matters Advice and Training kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.

 3. Indien Childrearing Matters Advice and Training door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Childrearing Matters Advice and Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand, dan wel de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien Childrearing Matters Advice and Training de uitvoering van de overeenkomst opschort en de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6: Vervanging

 1. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de beslissing tot vervanging van de oorspronkelijke deelnemer aan Childrearing Matters Advice and Training wordt verteld. Vervanging na de start van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Childrearing Matters Advice and Training op grond van artikel 5.1.

Artikel 7: Prijzen

 1. Prijzen zijn niet bindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

 2. Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen. Opdrachtnemer is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit Opdrachtnemer bekend is.

Artikel 8: Betaling

 1. Childrearing Matters Advice and Training brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

 2. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te voldoen na de afronding van een individueel begeleidingstraject, (team)training of project, doch uiterlijk 30 dagen na facturering op de door Childrearing Matters Advice and Training aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Childrearing Matters Advice and Training, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (zoals een maandelijkse facturering voor werkzaamheden).

 3. De reis-en verblijfkosten die gemaakt worden door Childrearing Matters Advice and Training zijn in de deelnamesom niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Childrearing Matters Advice and Training steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Childrearing Matters Advice and Training alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze dein rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokostenbedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 500 Euro.

Artikel 9: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Childrearing Matters Advice and Training uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Alison Sutton tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alison Sutton zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 2. Het auteursrecht op andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van trainers van Childrearing Matters Advice and Training, berust uitsluitend bij Alison Sutton.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Childrearing Matters Advice and Training spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 2. Childrearing Matters Advice and Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuur bedrag over een periode van 6 (zes) maanden.

 4. Childrearing Matters Advice and Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Childrearing Matters Advice and Training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het totstandkoming ende uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 12: Klachten en Aansprakelijkheid

 1. Onder klachten verstaat Childrearing Matters Advice and Training alle grieven met betrekking tot uitvoering van de opdracht. Klachten in de hoedanigheid van de geleverde diensten kunnen door de opdrachtgever geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na de geleverde dienst of voltooiing van de opdracht. De schriftelijke klacht moet een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken geven. Indienen van een klacht kan niet tot opschorting van betalingsverplichting leiden van de opdrachtgever.